Rada Nadzorcza

Kompetencje Rady Nadzorczej regulują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych
oraz Umowy Spółki.
Zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki  do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa, a w szczególności:
1)badanie wszystkich dokumentów Spółki oraz żądanie od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień
2) dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki
3) opiniowanie planów rzeczowo-finansowych Spółki
4) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki
5) w terminie do końca lutego danego roku obrotowego wyznaczenie Prezesowi Zarządu planowanych szczegółowych celów zarządczych na dany rok obrotowy, wagi tych celów ze wskazaniem obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania oraz w terminie do końca drugiego kwartału następnego roku obrotowego dokonanie oceny realizacji [przez Prezesa Zarządu celów zarządczych założonych w poprzednim roku obrotowym wraz z określeniem kwoty należnego Prezesowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego wraz z pisemnym uzasadnieniem
6) opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd
7) opracowywanie i przedłożenie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Nadzorczej
8) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu
9) kształtowanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz zawieranie z Prezesem Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką
10) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, nie mogącego sprawować swoich czynności
11) nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników
12) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zgromadzenie Wspólników
13) przyjmowanie oświadczenia Prezesa Zarządu o rezygnacji z pełnienia funkcji i w tym celu niezwłoczne jest zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, a rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano posiedzenie Rady Nadzorczej.

 
Skład Rady Nadzorczej:
1. Miłosz Sadowski
2. Jan Wiszniewski
3. Natalia Mołotkiewicz
4. Barbara Gościewska
5. Daniel Bartoń

metryczka


Wytworzył: Ewa Murawko (1 marca 2018)
Opublikował: Ewa Murawko (7 marca 2018, 07:49:37)

Ostatnia zmiana: Ewa Murawko (18 maja 2022, 07:27:32)
Zmieniono: zmiana składu RN

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3082