Rada Nadzorcza

Kompetencje Rady Nadzorczej regulują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych
oraz Umowy Spółki.
Zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki  do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa, a w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie Zarządu,
2) nawiązywanie stosunku pracy na podstawie aktu powołania z Członkami Zarządu,
3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków
    Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności
4) badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat, zarówno
    co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
5) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków
    i pokrycia strat,
6) składanie Zgromadzeniu Wspólników dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników
    powyższego badania,
7) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania rocznego.
 
Skład Rady Nadzorczej:
1. Miłosz Sadowski - przewodniczący
2. Jan Wiszniewski
3. Karolina Stachowicz
4. Mirosław Bobrowski
5. Wawrzak Roman

metryczka


Wytworzył: Ewa Murawko (1 marca 2018)
Opublikował: Ewa Murawko (7 marca 2018, 07:49:37)

Ostatnia zmiana: Ewa Murawko (23 października 2020, 12:10:59)
Zmieniono: wpisanie przewodniczącego RN

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1925