Zgromadzenie Wspólników

Rolę Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Suwałk.
 
Kompetencje Zgromadzenia Wspólników regulują przepisu kodeksu spółek handlowych
oraz Umowy Spółki.
Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników określonego w Umowie Spółki należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, bilansu, rachunków
    zysków i strat;
2) podejmowanie uchwał o rozporządzaniu (podziale) zysku lub pokryciu strat oraz udzielaniu
    władzom Spółki skwitowania z wykonania przez nie obowiązków;
3) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy majątku lub ustanowienia na nim prawa
    użytkowania i innych obciążeń, jeśli wartość poszczególnych czynności jest wyższa
    od 500 000 zł, a także nabywanie, zbywanie i obciążanie udziałów, akcji, obligacji
    oraz zaciąganie zobowiązań nie związanych z bieżącą podstawową działalnością,
    jeżeli wartość poszczególnych czynności przekracza 500 000 zł;
4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
5) uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz tworzenie
    i przeznaczanie funduszy Spółki;
6) powoływanie biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, 
    jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza;
7) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników
    przez postanowienia niniejszego aktu lub przepisy kodeksu handlowego;
8) ustalanie wynagrodzenia Członkom Zarządu Spółki.

metryczka


Wytworzył: Ewa Murawko (1 marca 2018)
Opublikował: Ewa Murawko (7 marca 2018, 07:52:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1636