Udostępnianie informacji

Informacja publiczna jest udostępniana zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

1. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, bez wykazania interesu
    prawnego lub faktycznego.

2. Prawo dostępu do informacji obejmuje uprawnienia do:
a) uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej,
b) wglądu do dokumentów firmowych.
 
3. Uzyskanie informacji przetworzonej, wymaga złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem,
    do jakich celów informacja będzie wykorzystana (interes publiczny).

4. Na potrzeby uzyskania informacji przetworzonej określa się wzór pisemnego wniosku,
    który  jest dostępny na stronie głównej BIP.

5. Dostęp do informacji publicznej odbywa się poprzez:
a) Biuletyn Informacji Publicznej,
b) na wniosek osoby zainteresowanej w formie: przeglądania informacji w przedsiębiorstwie
    lub otrzymania informacji pocztą elektroniczną lub zwykłą pod wskazany adres.

6. Osoba zainteresowana może przekazać zapytanie o informację publiczną w sposób
    dowolny tj. pocztą elektroniczną, telefonicznie z zastrzeżeniem pkt. 3.

7. Nie są udostępniane informacje, które:
    - są opublikowane w BIP,
    - są ogólnodostępne np. w  KRS, Monitorze Polskim, itp.

8. Nie udostępnia się informacji publicznych:
a) objętych ochroną informacji niejawnych,
b) naruszających ochronę prywatności osoby fizycznej, w szczególności jej danych
    osobowych za wyjątkiem:
    - umów cywilnoprawnych – nie udostępnia się tylko danych osoby niebędącej stroną
      umowy, a której dotyczy ta umowa,
    - przypadku, gdy osoba fizyczna rezygnuje z prawa ochrony jej danych,
    - postępowań o dofinansowanie projektu ze środków europejskich wraz ze sprawozdaniami
      z ich wykonania,
    - informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem
      tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia lub wykonywania funkcji.

9. O odmowie dostępu do informacji publicznej informuje się wnioskodawcę, podając
    podstawę prawną odmowy.

metryczka


Wytworzył: Ewa Murawko (13 marca 2018)
Opublikował: Ewa Murawko (13 marca 2018, 06:58:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1315