Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-16.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-09

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny.

Logonet Sp. z o.o. 85-098 Bydgoszcz ul. Maksymiliana Piotrowskiego 7-9

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Wankiewicz, m.wankiewicz@pec.suwalki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 562 99 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.(siedziba Spółki) , w którym mieści się Biuro Obsługi Klienta (BOK), znajduje się przy ul. Przemysłowej 6A, prowadzą do niego schody.
Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi – w holu, po prawej stronie – znajduje się Biuro Obsługi Klienta.
Drugie wejście do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o., za bramą nr 1, jest zamknięte na co dzień, wykorzystuje się je tylko okazjonalnie. Wejście jest z poziomu chodnika, brak schodów.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z parkingu bezpośrednio przed głównym wejściem do budynku.

Toalety
Toalety znajdują się na parterze - w holu, po lewej stronie od wejścia.

 Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Zainstalowano na furtce ogrodzenia przy głównym wejściu do siedziby Spółki przycisku systemu przywoławczego połączonego z Biurem Obsługi Klienta (BOK). Potencjalna osoba ze szczególnymi potrzebami kontaktuje się przy użyciu niniejszego przycisku z pracownikiem BOK-u, który ustali cel wizyty i jeśli zajdzie taka potrzeba, wprowadzi do budynku siedziby Spółki. Sprawy będą załatwiane według kompetencji : przez pracownika BOK, bądź przez inną osobę przywołaną w tym zakresie do BOK.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Zainstalowano tablicę informacyjną w języku Braille’a na furtce ogrodzenia przy głównym wejściu do siedziby Spółki. W siedzibie PEC w Suwałkach Sp. z o.o.  nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Wejście z psem przewodnikiem jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
W holu Spółki, na parterze, ustawiono krzesła do odpoczynku.  Bezpośrednio przy krzesłach znajduje się dystrybutor wody pitnej.

 

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:

Przedsiębiorstwo nie posiada aplikacji mobilnych

Wytworzył: Ewa Murawko

Opublikował: Jan Adminowicz

Data wytworzenia: 2021-03-09

Data aktualizacji: 2022-03-16