Zgromadzenie Wspólników

Rolę Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Suwałk.
 
Kompetencje Zgromadzenia Wspólników regulują przepisu kodeksu spółek handlowych
oraz Umowy Spółki.
Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników określonego w Umowie Spółki należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
2) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu straty,
3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4) zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych Spółki,
5) tworzenie i decydowanie o przeznaczeniu funduszów celowych Spółki,
6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
7) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
8) zmiana aktu założycielskiego Spółki,
9)podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy majątku lub ustanowienia na nim prawa
    użytkowania i innych obciążeń, jeśli wartość poszczególnych czynności jest wyższa od
1 000 000 zł, (jeden milion złotych), a także nabywania, zbywania i obciążania udziałów,
 akcji, obligacji oraz zaciąganie zobowiązań nie związanych z bieżącą podstawową działalnością,
    jeżeli wartość poszczególnych czynności przekracza 1 000 000 zł;
10) zatwierdzanie regulaminów działania organów Spółki,
11) rozpatrywanie wniosków przedstawianych przez organy Spółki,
12)podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników postanowieniami Kodeksu spółek handlowych;
13) emisja obligacji,
14) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz określenie wysokości wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej.

metryczka


Wytworzył: Ewa Murawko (1 marca 2018)
Opublikował: Ewa Murawko (7 marca 2018, 07:52:17)

Ostatnia zmiana: Ewa Murawko (6 kwietnia 2022, 07:37:40)
Zmieniono: korekta kompetencji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2562